Rys historyczny

Osadnictwo prehistoryczne.

Na podstawie wykopalisk i badań archeologicznych w Zakrzowie, odkryto liczne w wyroby kamienne związane z gospodarką zbieracko-łowiecką, a pochodzące ze schyłku epoki paleolitu także natrafiono na wyroby kamienne z fazy neolitu.

Pierwsze ślady osadnictwa przez ludność kultury pucharów lejkowatych na terenie Zakrzowa: określa się na III okres neolitu.

Najliczniej są natomiast reprezentowane materiały archeologiczne z kolejnej epoki ku ceramiki sznurkowej. Występują one we wsiach Baczków, Damienice, Staniątki i Zakrzów.

Kolejny okres brązu (1800 - 700 l pnę.) i okres halszycki epoki żelaza ( 700 - 400)przynosząc znaleziska, głównie ceramikę z kultury łużyckiej i pomorskiej.

Następne nieliczne zabytki pochodzą z młodszej fazy okresu przedrzymskiego ( 125 l początek n.e.), łączone z tzw. celtycko-przeworską grupą kulturową, reprezentującą materiały z otwartych.

Liczniej jest reprezentowany okres rzymski( początek naszej ery - 375 r.). Osady ku przeworskiej stwierdzono w Baczkowie, Grobli, Mikluszowicach, Podłężu i Zakrzowie.

Średniowiecze.

Mało wiemy na temat czasów pomiędzy V - XII wiekiem. Z tego okresu istnieją dwie legendy

- pierwsza dotyczy nazwy pól "trupie góry", która podobno swoją genezę ma w czasach najazdu Węgrów na państwo Wiślan w IX

- druga legenda głosi, że na początku nowego tysiąclecia, w czasie chrystianizacji państw w Zakrzowie na Studzieńcu powstał kościół, który w wyniku przekleństwa się zapadł i pozostało źródło z cudowną wodą. W uzdrawiającą moc tej wody wierzono jeszcze w ub. wieku. A ze źródła woda wypływa do dnia dzisiejszego.
" Jesień średniowiecza"

W I połowie XIII wieku wieś była własnością księcia Klemensa Jaksy z rodu Gryfitów, fundatora klasztoru Sióstr Benedyktynek w Staniątkach (najstarszego klasztoru benedyktynek w Polsce).
Pierwsze wzmianki o Zakrzowie pochodzą z " Kodeksu dyplomatycznego Polski" z 
1238r.
1253 
roku Książę Klemens Jaksa przekazał wieś Zakrzów klasztorowi Sióstr Benedyktynek a papież Inncenty IV wydaje bullę, mocą której bierze pod swoją opiekę posiadłości i przywileje klasztoru staniąteckiego Wśród wielu miejscowości, które papież jako jego nienaruszalną przez nikogo własność tego klasztoru zatwierdza widnieje Zakrzów

 

Pierwotnie w dokumentach używano nazwy łacińskiej Zacrew lub Duży Zakrew, a od II połowy XV wieku, Zakrzów, co odnotowane jest w kronikach Jana Długosza. Dobra swoje klasztor posiadał w Zakrzowie do reformy rolnej.

Przez Zakrzów wiódł trakt handlowy z północy Polski przez Kraków na południe Europy, przy którym od początku XV wieku była karczma "Stancza", leżała we włościach należących do klasztoru w Staniątkach. Trakt ten w gwarze miejscowej do niedawna jeszcze nazywano "traktem królewskim", jako że królowie z Wawelu do puszczy niepołomickiej tędy podróżowali. Nowa karczma została wybudowana u schyłku XIX wieku po drugiej stronie traktu, budynek karczmy i stajni z noclegownią stoją do dnia dzisiejszego.

W czasie rozbiorów Polski wieś była pod zaborem austriackim. W tym okresie w latach 1912-1915 wybudowano szkołę podstawową. W 1925r. założono Ochotniczą Straż Pożarną. 1932r. - powstanie Kółka Rolniczego w Zakrzowie.

1933r. - założenie Stronnictwa Ludowego, a w 1936r. poświęcenie Sztandaru Ludowców.

II Wojna Światowa rozpoczęła się dla Zakrzowa niedzielnym bombardowaniem (3 IX 1939r), w części wsi Piaski, w wyniku, którego zginał syn państwa Kolasów. 21 I 1945r. strzelaniną w okolicach Ochmanowa zakończyła się wojna.
Po zakończeniu wojny zaczęła się ożywiać działalność kulturalna i społeczna wsi.

16 III 1945r. reaktywowano działalność OSP.

1946r. - rozpoczęto budowę remizy strażackiej, w 1947r. odbyło się jej poświęcenie.

1950r. - zaczęto zalesiać nieużytki na Piaskach zakrzowskich, duży udział w tym mieli uczniowie Szkoły Podstawowej w Zakrzowie. Rok ten był również początkiem organizowania się Ludowego Zespołu Sportowego „ Iskra".

W 1957r. zespół został oficjalnie zarejestrowany. W LZS „ Iskra" jako piłkarz swoją karierę sportową rozpoczął późniejszy olimpijczyk, Edward Stawiarz.

1955r. założono Społeczny Komitet Budowy Domu Ludowego. Budowę rozpoczęto w 1958r., Uroczyste otwarcie Domu Ludowego odbyło się 16 IX 1963r. Stał się on centrum uroczystości wiejskich, takich jak opłatek, jajko, coroczne święto plonów itp..

1965r. - założenie Koła Gospodyń Wiejskich. 1976r. wieś podzielono wzdłuż drogi nr 964 na dwie części, od tej pory jedna część wsi należy do parafii Bodzanów, a druga do Podłęża.

2007r. - 22 kwietnia naszą skromną kapliczkę i wieś odwiedził , wizytując parafię , metropolita krakowski kardynał Stanisław Dziwisz. Ksiądz kardynał był zachwycony ustrojonym Zakrzowem i jak określił „ przepięknymi słowami powitania”, no i krakowiakami. Za co sołtyska tą drogą dziękuje wszystkim, którzy się do tego przyczynili. Na to spotkanie mieszkańcy we własnym zakresie odremontowali kaplicę, lista darczyńców jest długa i nie sposób ich wszystkich wymienić. ...cdn

Historia w fotografi